TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
TRẦN TUẤN PHONG (MTP HĐKC - TRẦN VĂN PHONG) - 000.00.12.H44-200623-0004
Ngày nộp: 23/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
NGUYỄN VĂN THOẠI (MTP HĐKC NGUYỄN VĂN THAO) - 000.00.12.H44-200623-0003
Ngày nộp: 23/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
PHAN THỊ VỮNG (MTP HĐKC TRIỆU THỊ LÃNG) - 000.00.12.H44-200623-0002
Ngày nộp: 23/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
NGUYỄN TIẾN ĐỨC (MTP HĐKC NGUYỄN THỊ KÍNH) - 000.00.12.H44-200623-0001
Ngày nộp: 23/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
LÊ KIM TIẾN - (MTP HĐKC HẠ THỊ VẸN) - 000.00.12.H44-200622-0006
Ngày nộp: 23/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
NGÔ THỊ DÂN - MTPHĐKC NGUYỄN KHẮC NHUNG - 000.00.12.H44-200624-0018
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
LÊ QUỐC BẮC - MTPHĐKC LÊ NGỌC KHÁI - 000.00.12.H44-200624-0017
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
LƯƠNG NGỌC SƠN - MTPHĐKC LƯƠNG THỊ LỤA - 000.00.12.H44-200624-0016
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
LƯƠNG NGỌC GIANG - MTPHĐKC LƯƠNG NGỌC BỘ - 000.00.12.H44-200624-0015
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
NGUYỄN VĂN LỢI - MTPHĐKC NGUYỄN VĂN KHIÊM - 000.00.12.H44-200624-0014
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
NGUYỄN THỊ XUÂN - MTPHĐKC PHẠM VĂN ĐỒNG - 000.00.12.H44-200624-0013
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020
HOÀNG NGỌC CHÚC - MTPHĐKC HOÀNG KIM TUẤN - 000.00.12.H44-200624-0011
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 03/07/2020