Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 55 91 1522 1393 0 109 76.1 % 23.9 % 0 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 0 0 35223 35252 2711 211 82.9 % 9.4 % 7.7 %
UBND Huyện Thanh Ba 1 0 0 31298 31076 218 97 93.7 % 5.6 % 0.7 %
UBND Huyện Hạ Hòa 4 0 0 30364 29619 85 122 84.1 % 15.7 % 0.2 %
UBND Huyện Thanh Sơn 199 192 81 26191 26168 32 78 95.6 % 4.3 % 0.1 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 24508 24278 491 93 93.1 % 4.8 % 2.1 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 0 0 23794 23654 3 8 89.7 % 10.3 % 0 %
UBND Huyện Tam Nông 0 0 0 19935 20022 10 84 98 % 1.9 % 0.1 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 0 0 19716 19578 102 69 96.2 % 3.2 % 0.6 %
UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 19041 19008 260 138 87.4 % 11.2 % 1.4 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 17055 17043 178 22 93.1 % 5.9 % 1 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 17032 16577 36 147 94.7 % 5.1 % 0.2 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 0 0 15908 15485 10 51 77.2 % 22.7 % 0.1 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 0 0 15089 15022 67 16 97.7 % 1.8 % 0.5 %
Sở Công Thương 6 77 37 10374 10380 0 12 1.4 % 98.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 23 40 58 2238 2070 6 26 77 % 22.8 % 0.2 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 4 83 23 1301 1301 20 486 84.9 % 13.5 % 1.6 %
Công an tỉnh 4 4 0 959 1027 0 0 49.5 % 50.5 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 19 13 606 622 0 38 90.5 % 9.5 % 0 %
Sở Xây dựng 7 33 10 485 481 0 31 92.9 % 7.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 12 29 36 462 425 0 0 66.8 % 33.2 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 49 43 25 349 351 0 12 80.3 % 19.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 48 4 44 348 334 0 16 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Nội vụ 62 0 17 234 203 0 1 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 67 60 192 158 7 194 79.1 % 16.5 % 4.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 70 55 156 154 1 6 81.2 % 18.2 % 0.6 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 27 23 89 94 0 1 94.7 % 5.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 18 24 80 80 0 9 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở Tư pháp 41 6 74 31 26 0 1 38.5 % 61.5 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 1 4 16 18 0 0 83.3 % 16.7 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 0 25 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 35 1 0 57 0 0 1.8 % 98.2 % 0 %
Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận: 1522
Giải quyết: 1393
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.1%
Đúng hạn: 23.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 35223
Giải quyết: 35252
Trễ hạn: 2711
Trước hạn: 82.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 31298
Giải quyết: 31076
Trễ hạn: 218
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30364
Giải quyết: 29619
Trễ hạn: 85
Trước hạn: 84.1%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 199
Mức độ 3: 192
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 26191
Giải quyết: 26168
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24508
Giải quyết: 24278
Trễ hạn: 491
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23794
Giải quyết: 23654
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19935
Giải quyết: 20022
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19716
Giải quyết: 19578
Trễ hạn: 102
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19041
Giải quyết: 19008
Trễ hạn: 260
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17055
Giải quyết: 17043
Trễ hạn: 178
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17032
Giải quyết: 16577
Trễ hạn: 36
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15908
Giải quyết: 15485
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 77.2%
Đúng hạn: 22.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15089
Giải quyết: 15022
Trễ hạn: 67
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 10374
Giải quyết: 10380
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.4%
Đúng hạn: 98.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 2238
Giải quyết: 2070
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 77%
Đúng hạn: 22.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 1301
Giải quyết: 1301
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 13.5%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 959
Giải quyết: 1027
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 49.5%
Đúng hạn: 50.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 606
Giải quyết: 622
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.5%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 485
Giải quyết: 481
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 462
Giải quyết: 425
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66.8%
Đúng hạn: 33.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 349
Giải quyết: 351
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 348
Giải quyết: 334
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 234
Giải quyết: 203
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 192
Giải quyết: 158
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 79.1%
Đúng hạn: 16.5%
Trễ hạn: 4.4%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 156
Giải quyết: 154
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 81.2%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 89
Giải quyết: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 80
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 38.5%
Đúng hạn: 61.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 18
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.8%
Đúng hạn: 98.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%