CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1967 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2020.KDK.11. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Kinh doanh khí
47 2020.KDK.12. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Kinh doanh khí
48 2020.KDK.17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí
49 2020.KDK.18. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí
50 2020.KDK.19. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí
51 2020.KDK.21. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. Kinh doanh khí
52 2020.KDK.22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
53 2020.KDK.23. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
54 2020.KDK.04. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG. Kinh doanh khí
55 2020.KHCN.01. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học công nghệ
56 2020.HHTN.15. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lưu thông hàng hóa trong nước
57 2020.HHTN.16. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lưu thông hàng hóa trong nước
58 2020.HHTN.04. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
59 2020.HHTN.05. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
60 2020.HHTN.06. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước